Vissza

Plasma Air bipoláris ionizációs légtisztítók és Novaerus levegőfertőtlenítő berendezések hatékonyságának vizsgálata a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálatnál

Vissza

Plasma Air bipoláris ionizációs légtisztítók és Novaerus levegőfertőtlenítő berendezések hatékonyságának vizsgálata a Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálatnál

Helyszín: Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (1051 Budapest, Hercegprímás u. 14-16). Az ország egyik legjobban felszerelt, legmodernebb rendelőintézetének 6 szintes épületében több, mint 30 szakrendelés érhető el.

Mérési pontok: fül-orr-gégészeti szakrendelő helyiségek (510. és 511. rendelő). A két helyiség egyforma méretű és műszaki kialakítású, a bútorzat elhelyezése kis mértékben eltérő.

Vizsgált légtisztító- és levegőfertőtlenítő berendezések: Mind a két rendelő helyiség mesterséges központi szellőztetéssel ellátott. A szellőzést biztosító légkezelő berendezésbe Plasma Air PA7301 típusú bipoláris ionizátor készülékek kerültek telepítésre, melyek a helyiségekbe áramló friss levegőt dúsítják légtisztító hatású, pozitív és negatív töltésű oxigén ionokkal. A helyiségek központi szellőzése a mérést megelőzően, valamint a mérések során is üzemszerűen működött. A rendelők emellett Novaerus Protect 800 típusú levegőfertőtlenítő készülékekkel is felszereltek, melyek a helyiségek levegőjének keringtetésével folyamatos levegőfertőtlenítést végeznek.

Mérési időpontok és mérési terv:

A helyiségekben a rendelés mindkét napon reggel 8 órakor kezdődött, azonban az 511-es rendelőben 14 órától már egyik nap sem volt rendelés (az 510-esben ezzel szemben este 8 óráig igen). A párhuzamosan futó rendelések terheltségét (betegszám tekintetében) a betegirányítás a mérés két napján igyekezett egyenlő mértékben elosztani. A rendelések üteme, terheltsége a szokásosnak megfelelő volt.

Az első mérést megelőző napon a Plasma Air és Novaerus készülékek ki lettek kapcsolva.

  • 1. nap – kontroll mérés: 10:00 órakor első kontroll (háttérkoncentráció) mérés, 15:00 órakor második kontroll (háttérkoncentráció) mérés (két helyszínen)

A 2. kontroll mérést követően a Plasma Air bipoláris ionizátor berendezés visszakapcsolásra került (mindkét rendelő helyiségben), valamint az 510-es helyiségben a Novaerus Protect 800 típusú levegőfertőtlenítő készülék is.

  • 2. nap – teszt mérés: 10:00 órakor első teszt mérés, 15:00 órakor második teszt mérés (két helyszínen).

A mérések ideje alatt betegvizsgálat nem történt. A levegőmintavétel IUL-Spin Air levegő-mintavevő készülékkel történt, a mikrobiológiai mintákat a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. környezetmikrobiológiai laboratóriumában értékelték ki. Az ionok mennyisége AIC2 AlphaLab Air Ion típusú mérőműszerrel került meghatározásra.

Mért komponensek:

  • összes telepképző baktérium
  • penészspóra szám
  • negatív ionok mennyiség (510-es rendelőben)

Baktériumokra vonatkozó mérési eredmények:

A két rendelő kiinduló csíraszámai a két nap tekintetében nem mutatnak jelentős szórást, így a mért értékek reálisak és értékelhetők. Az alábbi két grafikon mérési eredményei jól mutatják, hogy a teszt mérések során a Plasma Air, illetve Novaerus berendezések hatására egyértelműen csökkent a baktériumok csíraszáma.

Az 510-es rendelőben – amely egész nap üzemelt -, az 1. napon (kontroll mérés) a rendelés során tapasztalt csíraszám emelkedés a vizsgált berendezések hatására a 2. napon (teszt mérés) megfordult és hasonló ütemű csökkenés váltotta fel, míg az 511-es rendelőben – amely 14 óráig üzemelt -, a délutánra kimutatott baktérium csíraszám csökkenés a 2. napon (teszt mérés) több, mint négyszerese volt az 1. napi kontroll (háttér) mérésnél tapasztaltaknak.

A rendelések alatt mind a két nap a szokásoknak megfelelően szellőztettek (ablaknyitás) és a két nap időjárása is hasonló volt. Szakirodalmi adatok alapján a baktériumok elsődleges forrása a betegellátási tevékenység, amely a betegforgalomból adódóan folyamatos kórokozó terhelést jelent, melyet az eredmények alapján az időjárási és természetes szellőzési viszonyok érdemben nem befolyásoltak.

Baktérium csíraszámok változása az 510-es rendelőben

Baktérium csíraszámok változása az 511-es rendelőben

Penészgombákra vonatkozó mérési eredmények:

A penészspórák mintavételi körülményei és ütemezése azonos volt az összes telepképző baktérium mintavételével. A penészgombára vonatkozó eredményeket a baktériumokétól elkülönülten kell értékelni, mivel a penész – egyébként határérték alatti – jelenléte elsősorban az épület műszaki adottságaiból következik.

Az alábbi grafikonok bal oldalán azt látható, hogy a viszonylag magas kezdeti penészgombaszám az első nap során a természetes szellőztetés hatására jelentősen csökkent, ugyanakkor hasonló százalékos mértékű napon belüli csökkenés látható a 2. napon a grafikonok jobb oldalán is, amiben viszont már egyértelműen külső hatásnak is évényesülnie kellett, mivel egyedül a természetes szellőzés fizikailag nem fejthetett ki közel ugyanakkora mértékű hígító hatást jelentősen eltérő kiinduló baktérium koncentrációk esetében. Ez arra enged következtetni, hogy a 2. napi penészspóraszám csökkenésben már egyértelműen szerepük volt a légtisztító berendezéseknek is. Szintén fontos kiemelni, hogy rendelési időn kívül, üres épületben, zárt ablakok mellett a 2. nap éjszakája során a penészspóraszám már nem állt vissza a kezdeti magas értékre, ami csak az éjszaka már működő Plasma Air, illetve Novaerus légtisztító berendezések hatásával magyarázható.

Penészspóra számok változása az 510-es rendelőben

Penészspóra számok változása az 511-es rendelőben

Ion mérési eredmények:

A negatív ionok koncentrációjának mérése az 510-es rendelőben mind a két napon 10:00-tól 15:00 óráig folyamatosan zajlott, ez idő alatt az értékek 2 percenként kerültek rögzítésre.

Az első nap ion mérési grafikonja kikapcsolt Plasma Air ionizátor esetén jelentős szórást mutat, ami megfelel a környezeti ion mennyiségre jellemző gyors fluktuációnak (mivel ebben az esetben nincs folyamatos ion utánpótlás). Az átlagos háttér koncentráció 561 negatív ion/cm3 volt.

A második nap ion koncentráció értékeit üzemelő Plasma Air ionizátor mellett az alábbi grafikon mutatja be:

A határozott és kiegyensúlyozott negatív ion jelenlét egyértelműen tapasztalható, mely az első nap mérési grafikonjának képétől való eltérés alapján is szembetűnő. A Plasma Air bipoláris ionizátor berendezések bekapcsolását követően az átlagos ion koncentráció 952 negatív ion/cm3 értékre változott, ami jelentős, közel 70%-os növekedés, valamint a szórás az átlagértékhez képest jóval kisebb.

Következtetések:

A mérési eredmények, valamint szakirodalmi adatok alapján a penész spórák és a baktériumok forrása időben és térben is eltérő, valamint ezek a kórokozók nem egyformán reagálnak a környezeti változásokra és eltérő méretük miatt a légtérben való mozgásuk sem egyforma, ezért a kétféle mikroorganizmus teszteredményeit egymástól függetlenül kell értékelni. A baktériumok elsődleges forrása a betegellátási tevékenység, míg a penész – egyébként határérték alatti – jelenléte elsősorban az épület műszaki adottságaiból következik.

A mért ion szintek és kórokozó csíraszámok értékelése alapján kijelenthető, hogy a központi szellőző rendszerbe telepített Plasma Air bipoláris ionizátor készülékek működése műszakilag megfelelő, a termelt ionok jelenléte a rendelő helyiségekben kimutatható, illetve az ionizáció légtisztító hatása mind a baktériumok, mind a penészgombák esetében egyértelműen igazolható.

Az 510-es rendelőben az 1. nap 2. mérését követően beüzemelt Novaerus plazmatechnológiás levegőfertőtlenítő készülék hatása a két rendelő betegforgalmának eltérősége miatt nehezen számszerűsíthető, azonban a penészgomba szám 2. napi alakulása alapján feltételezhető, hogy az 510-es rendelőben a 2. teszt mérés idejére elért magasabb %-os penészspóra szám csökkenés (68% az 511-es rendelőben elért 41%-hoz képest) a helyiségben üzemelő Novaerus készülék plusz tisztító hatásának tulajdonítható.

Helyszín: Belváros-Lipótváros Egészségügyi Szolgálat (1051 Budapest, Hercegprímás u. 14-16). Az ország egyik legjobban felszerelt, legmodernebb rendelőintézetének 6 szintes épületében több, mint 30 szakrendelés érhető el.

Mérési pontok: fül-orr-gégészeti szakrendelő helyiségek (510. és 511. rendelő). A két helyiség egyforma méretű és műszaki kialakítású, a bútorzat elhelyezése kis mértékben eltérő.

Vizsgált légtisztító- és levegőfertőtlenítő berendezések: Mind a két rendelő helyiség mesterséges központi szellőztetéssel ellátott. A szellőzést biztosító légkezelő berendezésbe Plasma Air PA7301 típusú bipoláris ionizátor készülékek kerültek telepítésre, melyek a helyiségekbe áramló friss levegőt dúsítják légtisztító hatású, pozitív és negatív töltésű oxigén ionokkal. A helyiségek központi szellőzése a mérést megelőzően, valamint a mérések során is üzemszerűen működött. A rendelők emellett Novaerus Protect 800 típusú levegőfertőtlenítő készülékekkel is felszereltek, melyek a helyiségek levegőjének keringtetésével folyamatos levegőfertőtlenítést végeznek.

Mérési időpontok és mérési terv:

A helyiségekben a rendelés mindkét napon reggel 8 órakor kezdődött, azonban az 511-es rendelőben 14 órától már egyik nap sem volt rendelés (az 510-esben ezzel szemben este 8 óráig igen). A párhuzamosan futó rendelések terheltségét (betegszám tekintetében) a betegirányítás a mérés két napján igyekezett egyenlő mértékben elosztani. A rendelések üteme, terheltsége a szokásosnak megfelelő volt.

Az első mérést megelőző napon a Plasma Air és Novaerus készülékek ki lettek kapcsolva.

  • 1. nap – kontroll mérés: 10:00 órakor első kontroll (háttérkoncentráció) mérés, 15:00 órakor második kontroll (háttérkoncentráció) mérés (két helyszínen)

A 2. kontroll mérést követően a Plasma Air bipoláris ionizátor berendezés visszakapcsolásra került (mindkét rendelő helyiségben), valamint az 510-es helyiségben a Novaerus Protect 800 típusú levegőfertőtlenítő készülék is.

  • 2. nap – teszt mérés: 10:00 órakor első teszt mérés, 15:00 órakor második teszt mérés (két helyszínen).

A mérések ideje alatt betegvizsgálat nem történt. A levegőmintavétel IUL-Spin Air levegő-mintavevő készülékkel történt, a mikrobiológiai mintákat a Fővárosi Levegőtisztaságvédelmi Kft. környezetmikrobiológiai laboratóriumában értékelték ki. Az ionok mennyisége AIC2 AlphaLab Air Ion típusú mérőműszerrel került meghatározásra.

Mért komponensek:

  • összes telepképző baktérium
  • penészspóra szám
  • negatív ionok mennyiség (510-es rendelőben)

Baktériumokra vonatkozó mérési eredmények:

A két rendelő kiinduló csíraszámai a két nap tekintetében nem mutatnak jelentős szórást, így a mért értékek reálisak és értékelhetők. Az alábbi két grafikon mérési eredményei jól mutatják, hogy a teszt mérések során a Plasma Air, illetve Novaerus berendezések hatására egyértelműen csökkent a baktériumok csíraszáma.

Az 510-es rendelőben – amely egész nap üzemelt -, az 1. napon (kontroll mérés) a rendelés során tapasztalt csíraszám emelkedés a vizsgált berendezések hatására a 2. napon (teszt mérés) megfordult és hasonló ütemű csökkenés váltotta fel, míg az 511-es rendelőben – amely 14 óráig üzemelt -, a délutánra kimutatott baktérium csíraszám csökkenés a 2. napon (teszt mérés) több, mint négyszerese volt az 1. napi kontroll (háttér) mérésnél tapasztaltaknak.

A rendelések alatt mind a két nap a szokásoknak megfelelően szellőztettek (ablaknyitás) és a két nap időjárása is hasonló volt. Szakirodalmi adatok alapján a baktériumok elsődleges forrása a betegellátási tevékenység, amely a betegforgalomból adódóan folyamatos kórokozó terhelést jelent, melyet az eredmények alapján az időjárási és természetes szellőzési viszonyok érdemben nem befolyásoltak.

Baktérium csíraszámok változása az 510-es rendelőben

Baktérium csíraszámok változása az 511-es rendelőben

Penészgombákra vonatkozó mérési eredmények:

A penészspórák mintavételi körülményei és ütemezése azonos volt az összes telepképző baktérium mintavételével. A penészgombára vonatkozó eredményeket a baktériumokétól elkülönülten kell értékelni, mivel a penész – egyébként határérték alatti – jelenléte elsősorban az épület műszaki adottságaiból következik.

Az alábbi grafikonok bal oldalán azt látható, hogy a viszonylag magas kezdeti penészgombaszám az első nap során a természetes szellőztetés hatására jelentősen csökkent, ugyanakkor hasonló százalékos mértékű napon belüli csökkenés látható a 2. napon a grafikonok jobb oldalán is, amiben viszont már egyértelműen külső hatásnak is évényesülnie kellett, mivel egyedül a természetes szellőzés fizikailag nem fejthetett ki közel ugyanakkora mértékű hígító hatást jelentősen eltérő kiinduló baktérium koncentrációk esetében. Ez arra enged következtetni, hogy a 2. napi penészspóraszám csökkenésben már egyértelműen szerepük volt a légtisztító berendezéseknek is. Szintén fontos kiemelni, hogy rendelési időn kívül, üres épületben, zárt ablakok mellett a 2. nap éjszakája során a penészspóraszám már nem állt vissza a kezdeti magas értékre, ami csak az éjszaka már működő Plasma Air, illetve Novaerus légtisztító berendezések hatásával magyarázható.

Penészspóra számok változása az 510-es rendelőben

Penészspóra számok változása az 511-es rendelőben

Ion mérési eredmények:

A negatív ionok koncentrációjának mérése az 510-es rendelőben mind a két napon 10:00-tól 15:00 óráig folyamatosan zajlott, ez idő alatt az értékek 2 percenként kerültek rögzítésre.

Az első nap ion mérési grafikonja kikapcsolt Plasma Air ionizátor esetén jelentős szórást mutat, ami megfelel a környezeti ion mennyiségre jellemző gyors fluktuációnak (mivel ebben az esetben nincs folyamatos ion utánpótlás). Az átlagos háttér koncentráció 561 negatív ion/cm3 volt.

A második nap ion koncentráció értékeit üzemelő Plasma Air ionizátor mellett az alábbi grafikon mutatja be:

A határozott és kiegyensúlyozott negatív ion jelenlét egyértelműen tapasztalható, mely az első nap mérési grafikonjának képétől való eltérés alapján is szembetűnő. A Plasma Air bipoláris ionizátor berendezések bekapcsolását követően az átlagos ion koncentráció 952 negatív ion/cm3 értékre változott, ami jelentős, közel 70%-os növekedés, valamint a szórás az átlagértékhez képest jóval kisebb.

Következtetések:

A mérési eredmények, valamint szakirodalmi adatok alapján a penész spórák és a baktériumok forrása időben és térben is eltérő, valamint ezek a kórokozók nem egyformán reagálnak a környezeti változásokra és eltérő méretük miatt a légtérben való mozgásuk sem egyforma, ezért a kétféle mikroorganizmus teszteredményeit egymástól függetlenül kell értékelni. A baktériumok elsődleges forrása a betegellátási tevékenység, míg a penész – egyébként határérték alatti – jelenléte elsősorban az épület műszaki adottságaiból következik.

A mért ion szintek és kórokozó csíraszámok értékelése alapján kijelenthető, hogy a központi szellőző rendszerbe telepített Plasma Air bipoláris ionizátor készülékek működése műszakilag megfelelő, a termelt ionok jelenléte a rendelő helyiségekben kimutatható, illetve az ionizáció légtisztító hatása mind a baktériumok, mind a penészgombák esetében egyértelműen igazolható.

Az 510-es rendelőben az 1. nap 2. mérését követően beüzemelt Novaerus plazmatechnológiás levegőfertőtlenítő készülék hatása a két rendelő betegforgalmának eltérősége miatt nehezen számszerűsíthető, azonban a penészgomba szám 2. napi alakulása alapján feltételezhető, hogy az 510-es rendelőben a 2. teszt mérés idejére elért magasabb %-os penészspóra szám csökkenés (68% az 511-es rendelőben elért 41%-hoz képest) a helyiségben üzemelő Novaerus készülék plusz tisztító hatásának tulajdonítható.